Regulamin konferencji

Regulamin konferencji "Horyzonty Nauki"

Regulamin konferencji „Horyzonty Nauki"
1. Postanowienia ogólne 
1.1 Konferencja „Horyzonty Nauki" odbywa się pod koniec każdego roku akademickiego. 
1.2 Konferencja ma charakter międzynarodowy.
1.3 Udział w konferencji jest bezpłatny. 
1.4 Organizatorem Konferencji jest Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. 
1.5 W konferencji może uczestniczyć każdy zainteresowany jako Aktywny Uczestnik lub Wolny Słuchacz. 
1.6 W ramach Konferencji odbywają się: sesje komunikatów , sesja plakatowa, wykład plenarny oraz spotkania z pracodawcami. 
 
2 Zasady Uczestnictwa 
2.1 Aktywnymi Uczestnikami konferencji mogą być Studenci wszystkich lat studiów I, II i III stopnia kierunków przyrodniczo-ścisłych.
2.2 Każdy Aktywny Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji. 
2.3 Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez organizatorów oraz terminowe dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. 
2.4 W trakcie trwania konferencji Studenci mogą przedstawić tematykę prowadzonych przez siebie badań naukowych w formie wystąpienia ustnego albo plakatu. 
2.5 Liczba prelegentów jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji prezentacji ustnych w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.
2.6 Przewidziany czas na wystąpienie ustne to 15 minut (w tym: 10 min - wystąpienie; 5min - dyskusja), a maksymalny rozmiar plakatu to A0. Prezentacje mogą być przygotowane zarówno w języku polskim jak i angielskim.
2.7 Niedopełnienie któregoś z wymogów w terminie określonym przez organizatorów spowoduje skreślenie Studenta z listy Aktywnych Uczestników. 
2.8 Rejestracja na konferencję jest jednoznaczna z deklaracją aktywnego uczestnictwa w konferencji tj. uczestnictwa w wykładzie plenarnym, sesjach komunikatów i sesji plakatowej. 
2.9 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 
 
Data opublikowania: 17.03.2014
Osoba publikująca: Marta Grzesiak-Nowak