Historia konferencji

Początki konferencji sięgają roku 2005, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie pod nazwą  I Sesja Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii UJ (9 czerwca 2005 r).

Po raz drugi studenci spotkali się w ramach II Sesji Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii UJ w dniu 27 maja 2007 r.

Kolejne spotkanie odbyło się w  terminie 2-3 czerwca 2009 roku, wtedy też zmieniono nazwę wydarzenia na „Giełda Prac Dyplomowych". Pod tą nazwą konferencja funkcjonowała do roku 2013 z wyjątkiem edycji 2012, zatytułowanej "Gotowi do Pracy".

Przez pierwsze lata konferencja była organizowana przez Wydział Chemii UJ i mogli w niej uczestniczyć jedynie studenci tego wydziału. Od 2011 do organizacji konferencji włączył się Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, a studenci tego wydziału mogli się zaprezentować na sesjach prezentacji ustnej oraz plakatowej. W historii konferencji pojawiły się także prezentacje studentów z Wydziału Farmacji, Wydziału Biochemii, Biologii i Biotechnologii oraz Instytutu Psychologii UJ.

W latach 2011-2013 licencjaci Wydziału Chemii UJ mogli w czasie prezentacji konferencyjnej zaliczyć  swój projekt licencjacki.

Od 2014 roku konferencja funkcjonuje po nazwą Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych.

W konferencji co roku bierze udział ponad 100 osób - studentów oraz przedstawicieli pracodawców z całej Polski. W organizację poszczególnych edycji włączały się także organizacje samorządowe i spółki: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji. W różnych edycjach konferencji brały udział także organizacje takie, jak Narodowe Centrum Nauki, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Krajowy System Usług i Jagiellońskie Centrum Językowe.

 

Konferencja Horyzonty Nauki ma na celu wspomóc szeroko rozumiany rozwój studentów. Każdy młody naukowiec ma okazję, nie tylko zaprezentować swoje wyniki, spotkać pracodawców czy zorientować się w tematyce badań swoich rówieśników ale dzięki tego typu wydarzeniom, jest w stanie rozwijać swoją pasję.
Podczas konferencji wspomina się też wybitnych naukowców, szczególnie tych bliskich Wydziałowi Chemii. Jednym z nich jest dr hab. Włodzimierz Jarzęba. Jest to postać niezwykle ceniona zarówno przez pracowników jak i studentów. Wybrany został na patrona konferencji przede wszystkim ze względu na jego zadziwiającą pasję oraz nowatorstwo i odwagę w tworzeniu „nowej" nauki.

Nagroda im Włodzimierza Jarzęby została ustanowiona aby zwrócić uwagę wszystkich studentów na postać tego człowieka, swoistego autorytetu w szczególności gdy mowa o rozwijaniu naukowych pasji.
 
Dr hab. Włodzimierz JARZĘBA - adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej i elektrochemii Wydziału Chemii UJ, wieloletni kierownik Zespołu Femtochemii, wspaniały dydaktyk, ceniony specjalista z dziedziny spektroskopii laserowej. 
Autor kilkudziesięciu publikacji wysoko cenionych w świecie naukowym.
Zmarł 15 kwietnia 2004 roku.
 
Włodzimierz Jarzęba urodził się 18 listopada 1956 roku w Krakowie. Dwukrotnie został laureatem Olimpiady Chemicznej będąc uczniem trzeciej i czwartej klasy XII Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Hucie. Studia rozpoczął na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej w 1975 roku. Po ich ukończeniu podjął studia doktoranckie na Wydziale Chemii UJ w Zespole Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych. Praca doktorska obejmowała badanie wydajności kwantowych fotoluminescencji i badanie czasów życia stanów elektronowo wzbudzonych pochodnych chinoliny. Rok po obronie doktoratu (z wyróżnieniem), w 1987r wyjechał do USA. Przez cztery lata w University of Minnesota pracował w zespole zajmującym się zastosowaniami technik laserowych do badań najszybszych procesów chemicznych. Część tego pobytu to stypendium amerykańskiej National Science Fundation. Prace badawcze w Stanach, których był współtwórcą i współautorem , to przedsięwzięcia nowatorskie na skalę światową. To właśnie dr Włodzimierz Jarzęba po raz pierwszy w świecie wykonał pomiary femtosekundowych czasów solwatacji cząsteczek sond molekularnych w roztworach wodnych.
Wyniki badań zespołu profesora Barbary, w którym pracował w Stanach, publikowane były przez najlepsze w tej dziedzinie czasopisma naukowe i do dziś nie straciły na aktualności. Dowodem są liczne cytowania. W 1997 roku dr Włodzimierz Jarzęba uzyskał stopień doktora habilitowanego i w tym samym roku utworzył w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemii UJ swój zespół badawczy - Zespół Femtochemii. W jego skład weszli młodzi badacze - doktoranci i studenci. Kiedyś będąc w ich wieku samodzielnie szukał odpowiedzi na wiele zagadek otaczającego świata, przyszedł czas aby służyć młodszym radą, pomocą i rozbudzać w nich naukowe zamiłowania. Głównym obszarem zainteresowań młodego Zespołu były badania szybkich procesów chemicznych.
 
Pracownię Femtochemii zorganizował od podstaw. Zbudował aparaturę (spektrometr femtosekundowy), zorganizował dla studentów nową pracownię z chemii fizycznej i prowadził ciekawe wykłady z perspektyw chemii fizycznej oraz ultraszybkich procesów chemicznych. Dr hab. Włodzimierz Jarzęba potrafił też projektować i budować unikalne urządzenia, które wykorzystywano w prowadzonych pracach badawczych. Już w czasie swoich studiów doktoranckich zbudował aparaturę do pomiarów czasów życia fluorescencji cząstek, działającą na zasadzie skorelowanego czasowo zliczania pojedynczych fotonów. Dzięki niej studenci i doktoranci mogli badać procesy fotochemiczne i fotofizyczne zachodzące w czasach nanosekundowych.
Włodzimierz Jarzęba rozwijał współpracę naukową z zespołami i ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą. Jeszcze na studiach doktoranckich oprócz fotochemii zajmował się też elektronowym rezonansem paramagnetycznym. Jako młody doktor habilitowany podjął natomiast badania w nowym dla siebie obszarze- spektroskopii koherencyjnej. Współpracował w tej dziedzinie z kolegami z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem. Rezultat współpracy to kilka ważnych w spektroskopii koherencyjnej publikacji naukowych. Współpraca z zagranicą to nie tylko Niemcy. To również wspólne przedsięwzięcia badawcze z uczonymi z Saclay i Orsay w Paryżu, i z Centrum Badań Naukowych Tsukuba w Japonii.
 
Włodzimierz Jarzęba był proszony o wygłoszenie wykładów w Australii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Szwajcarii i Niemczech. Zapraszano go również na wykłady do wielu polskich ośrodków naukowych.